Kontakt
Täienda leim.ee lehekülge, saates teate mõnest artiklist või internetileheküljest antud teemal või mõnest heast praktikasse rakendunud tegutsemisjuhisest. Samuti võivad saata teateid kõik veebilehekülgede haldajad, kes on võtnud kasutusele leimi vastu võitlemise põhimõtted. Lisaks võib avaldada soovi, et leim.ee lehel esitletaks projektiga liituja logo või veebiaadress.

Teksti saatmiseks on vajalik üks kahest: kas e-maili aadress või telefoninumber

Nimi E-mail Telefon


leim.ee materjalide kasutamine ja levitamine on lubatud.   Kontakt: leim@leim.ee